xxx

HEGEL'İn OKUMASINA GİRİŞ

(Introduction a la lecture de Hegel)

Kendi tarafından kendine açımlanan Varlık'ı (gerçek)
bilgisinin içinde, nesnenin farklı olan ve onunla
'zıtlaşan' bir özne tarafından bir 'özne'ye
açımlanan bir 'nesne' haline dönüştüren şey
istek'dir. İnsanın, -kendine ve diğerlerine karşı-
bir Ben olarak, değil-Ben'den özden farklı ve kökten
ona zıt bir Ben olarak oluşması ve ortaya çıkması
olgusu, isteğin içinde ve onun aracılığıyladır veya
daha doğrusu istek şeklindedir. (İnsansal) Ben,
istek'in Ben'idir.

O halde, insan varlığı, kendinin bilincindeki varlık
İstek'i içerir veya varsayar. Bunun sonucu olarak,
insansal gerçeklik ancak biyolojik bir gerçekliğin
ve hayvansal bir yaşamın içinde oluşabilir ve
tutunabilir. Ama hayvansal istek ben bilincinin
zorunlu koşulu olsa bile yeterli koşulu değildir.
Hayvansal istek biçimindeki bu istek yalnızca ben
duygusunu oluşturabilir.

İstek, insanı edilgen bir dinginliğin içinde tutan
bilginin aksine, onu tedirgin eder ve eyleme
sürükler. Eylem istek'den doğduğu için bu isteği
tatmine yönelir ve bunu ancak istenen nesnenin
'yadsınması', yokedilmesi yoluyla yapabilir :
örneğin açlığı gidermek için, yiyeceği yoketmek veya
dönüşüme uğratmak gerekmektedir. Bu durumda her
eylem 'yadsıyıcı'dır.

Alexandre Kojeve

xxx